Statuten

Artikel 1 Naam en vestigingsplaats

1.    De vereniging draagt de naam Linux Amsterdam, hierna te noemen: de vereniging.

2.    De vereniging is gevestigd te Amsterdam.

3.    De vereniging bezit beperkte rechtsbevoegdheid.

 

Artikel 2 Duur en oprichting

1.    De vereniging is opgericht op 7 januari 2014.

2.    De vereniging is aangegaan voor onbepaalde tijd.

3.    Het boekjaar, tevens het verenigingsjaar, loopt van 1 september tot en met 31 augustus.

 

Artikel 3 Doel

1.    Linux Amsterdam heeft als doelstelling kennis te delen op het gebied van Linux platformen en Open Source.

2.    Zij tracht dit doel te bereiken door:

a)      presentaties, workshops en cursussen te organiseren;

b)      professionals, hobbyisten en eindgebruikers bij elkaar te brengen door fysieke ontmoetingsplekken te faciliteren, deel te nemen aan excursies, inloop en install-parties te regelen en door online communicatiemiddelen in te zetten;

c)      het (Nederlandstalige) publiek te voorzien van informatie door middel van online media;

d)     initiatieven van bedrijven, onderwijs, organisaties en particulieren te stimuleren;

3.    De vereniging mag geen winst onder haar leden en derden verdelen.

 

Artikel 4 Lidmaatschap

1.    Leden zijn natuurlijke personen, die door het bestuur als lid zijn toegelaten.

2.    Ingeval van het niet toelaten door het bestuur kan op verzoek van de betrokkene, de algemene ledenvergadering alsnog tot toelating besluiten. De betrokkene mag zijn standpunt formeel indienen tot een maand voor aanvang van de jaarlijkse algemene ledenvergadering. Voor toelating dient er een meerderheid te zijn van twee derde van de geldig uitgebrachte stemmen in het voordeel van de betrokkene.

3.    Ereleden zijn leden, die zich jegens de vereniging meerdere jaren buitengewoon verdienstelijk hebben gemaakt en die op voorstel van het bestuur door de algemene ledenvergadering met een meerderheid van tenminste twee derde van de geldig uitgebrachte stemmen tot erelid worden benoemd.

 

Artikel 5 Einde lidmaatschap

1.    Het lidmaatschap eindigt:

a)    door opzegging door het lid;

b)   door het niet betalen van de contributie;

c)    door opzegging door de vereniging;

d)   door ontzetting (royement).

e)    door overlijden van het lid;

2.    Opzegging van het lidmaatschap door het lid:

a)    Opzegging van het lidmaatschap kan slechts geschieden tegen het einde van het verenigingsjaar en met inachtneming van een opzeggingstermijn van een maand. In ieder geval kan het lidmaatschap worden beëindigd door opzegging tegen het einde van het verenigingsjaar volgend op dat waarin werd opgezegd, alsmede onmiddellijk in gevallen, zoals bepaald in lid 3 en 4.

b)   Een opzegging in strijd met het onder het a) bepaalde doet het lidmaatschap eindigen op het vroegst toegelaten tijdstip, volgend op de datum waartegen was opgezegd. Hierbij kan het lid zich niet beroepen op restitutie van de contributie.

c)    Een lid kan het lidmaatschap voorts met onmiddellijke ingang beëindigen:

·         wanneer redelijkerwijs niet kan worden gevergd het lidmaatschap te laten voortduren;

·         binnen een maand nadat een besluit, waarbij zijn rechten zijn beperkt of verplichtingen zijn verzwaard, hem is bekend geworden of medegedeeld, in welk geval het besluit alsdan niet op hem van toepassing is. Deze bevoegdheid tot opzegging komt het lid niet toe wanneer rechten en verplichtingen worden gewijzigd, die in de statuten nauwkeurig zijn omschreven, wijziging van geldelijke rechten en verplichtingen hieronder begrepen.

3.    De vereniging kan het lidmaatschap opzeggen:

a)    in de gevallen in de statuten genoemd;

b)   wanneer een lid heeft opgehouden te voldoen aan de vereisten die de statuten voor het lidmaatschap stellen;

c)    wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet kan worden gevergd het lidmaatschap te laten voortduren.

4.    Ontzetting uit het lidmaatschap kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging handelt of wanneer het lid de vereniging op onredelijke wijze benadeelt.

 

Zij geschiedt door het bestuur, dat het lid zo spoedig mogelijk van het besluit in kennis stelt, met opgave van de redenen. Het betrokken lid is bevoegd binnen een maand na de ontvangst van de kennisgeving in beroep te gaan bij de algemene ledenvergadering. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst. Een geschorst lid heeft geen stemrecht.

 

Artikel 6 Rechten en verplichtingen

1.    De vereniging kan, voor zover uit de statuten van de vereniging niet het tegendeel voortvloeit, ten behoeve van de leden rechten bedingen. De vereniging kan in een voorkomend geval ten behoeve van een lid nakoming van bedoelde rechten en schadevergoeding vorderen, tenzij het lid het bestuur schriftelijk meedeelt het bestuur daartoe niet te machtigen.

2.    De vereniging kan, voor zover dit in de statuten van de vereniging uitdrukkelijk is bepaald, verplichtingen met derden aangaan.

3.    Voor zover van toepassing gelden de in lid 1 en 2 bedoelde rechten en verplichtingen ook ten opzichte van de vereniging.

4.    Tenzij in deze statuten anders is bepaald, worden de in het eerste, tweede en derde lid bedoelde bevoegdheden uitgeoefend door het bestuur.

5.    De leden zijn voorts verplicht zich jegens elkaar en jegens de vereniging te gedragen naar hetgeen door de redelijkheid en billijkheid wordt gevorderd

6.    De leden zijn gehouden:

a)    de statuten en reglementen van de vereniging, alsmede de besluiten van het bestuur, van de algemene ledenvergadering of van een ander orgaan van de vereniging na te leven;

b)   de belangen van de vereniging niet te schaden.

 

Artikel 7 Het bestuur

1.    Het bestuur bestaat uit ten minste drie meerderjarige natuurlijke personen. Het aantal bestuursleden wordt vastgesteld door de algemene ledenvergadering.

2.    De bestuursleden worden door de algemene ledenvergadering benoemd uit de leden van de vereniging. De benoeming van bestuursleden geschiedt uit een of meer bindende voordrachten, behoudens het bepaalde in lid 3. Tot het opmaken van een dergelijke voordracht zijn bevoegd zowel het bestuur als een of meer leden. De voordracht van het bestuur wordt bij de oproeping voor de vergadering meegedeeld. Een voordracht door een of meer leden moet een maand voor de aanvang van de vergadering schriftelijk bij het bestuur worden ingediend.

3.    Aan elke voordracht kan het bindend karakter worden ontnomen door een met ten minste twee derde van de uitgebrachte stemmen genomen besluit van de algemene ledenvergadering.

4.    Indien er geen voordracht opgemaakt is of besluit de algemene ledenvergadering overeenkomstig het voorgaande lid de opgemaakte voordrachten het bindend karakter te ontnemen, dan is de algemene ledenvergadering vrij in de keus.

5.    Indien er meer dan een bindende voordracht is, geschiedt de benoeming uit die voordrachten.

 

Artikel 8 Benoeming en ontslag bestuurders

1.    Ieder bestuurslid wordt benoemd voor een periode van een jaar en treedt af volgens een door het bestuur op te maken rooster, deze periode wordt een bestuursjaar genoemd en loopt van 1 februari tot en met 31 januari. Aftredende bestuursleden zijn terstond herbenoembaar. Wie in een tussentijdse vacature is benoemd, neemt op het rooster de plaats van zijn voorganger in.

2.    De algemene ledenvergadering kan een bestuurslid schorsen of ontslaan indien zij gerede twijfels hebben dat de desbetreffende bestuurslid zijn/haar verplichtingen niet nakomt. Voor een besluit daartoe is een meerderheid vereist van ten minste twee derde van de uitgebrachte stemmen. Een schorsing die niet binnen drie maanden wordt gevolgd door een besluit tot ontslag, eindigt door het verloop van die termijn.

3.    Het bestuurslidmaatschap eindigt voorts, rekening houdend dat de lopende werkzaamheden en verantwoordelijkheden op een correcte wijze overgedragen worden aan de mede bestuursleden:

a)    door het eindigen van het lidmaatschap;

b)   door bedanken.

 

Artikel 9 Bevoegdheden bestuur

1.    Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging.

2.    Het bestuur is, met voorafgaande goedkeuring van de algemene ledenvergadering, bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding of bezwaring van registergoederen.

3.    Indien het aantal bestuursleden beneden drie is gedaald, blijft het bestuur bevoegd. Het is echter verplicht zo spoedig mogelijk een algemene ledenvergadering te beleggen waarin de voorziening in de open plaats(en) aan de orde komt.

4.    Het bestuur is bevoegd uit zijn midden een dagelijks bestuur te benoemen en de taken en bevoegdheden van het dagelijks bestuur vast te stellen.

5.    Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van zijn taken te doen uitvoeren door commissies en werkgroepen die door het bestuur zijn benoemd.

 

Artikel 10 Vertegenwoordiging

1.    Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging.

a)    De vereniging wordt voorts in en buiten rechte vertegenwoordigd door de voorzitter tezamen met de secretaris of tezamen met de penningmeester, dan wel bij afwezigheid van één van de genoemden tezamen met een ander bestuurslid.

b)   Het bestuur is bevoegd aan anderen een schriftelijke volmacht te verlenen, op grond waarvan deze bevoegd zijn om de vereniging in de in de volmacht omschreven gevallen te vertegenwoordigen.

2.    In alle gevallen waarin de vereniging een tegenstrijdig belang heeft met een of meer bestuurders kan de algemene ledenvergadering een of meer personen aanwijzen om de vereniging te vertegenwoordigen.

 

Artikel 11 Algemene ledenvergadering.

1.    Aan de algemene ledenvergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe, die niet door de wet of de statuten aan het bestuur zijn opgedragen.

2.    Minimaal een maand voor afloop van elk bestuursjaar wordt een algemene ledenvergadering (jaarvergadering) gehouden.

In de jaarvergadering komen onder meer de volgende zaken aan de orde:

a)    verkiezing en (her)benoeming bestuur;

b)   het wijzigen en/of samenstellen van de nieuwe commissies, waaronder kascommissie, voor het volgende bestuursjaar;

c)    het gevoerde beleid in het afgelopen jaar en het te voeren beleid in het komende jaar;

d)   het algemeen jaarverslag (een verslag wat de vereniging het afgelopen jaar gedaan heeft), het financieel verslag (inclusief een jaarrekening, waarin de inkomsten en uitgaven staan) en de voorlopige begroting;

e)    het verslag van de kascommissie van het afgelopen jaar;

f)    eventuele wijzigingen van het huishoudelijk reglement, zie artikel 17;

g)   vaststellen van de contributie voor het komende jaar en eventueel het inschrijfgeld.

3.    Andere algemene ledenvergaderingen worden gehouden zo dikwijls het bestuur dit wenselijk oordeelt. De algemene ledenvergadering wordt bijeen geroepen door het bestuur, met inachtneming van een termijn van ten minste twee weken. De bijeenroeping geschiedt door een aan alle leden te zenden schriftelijke mededeling, bij voorkeur via e-mail.

4.    Voorts is het bestuur op schriftelijk verzoek, mogelijk via e-mail en bij voorkeur met opgave van de te behandelen onderwerpen, van ten minste een derde van het aantal leden met bevoegdheid tot stemmen verplicht tot het bijeenroepen van een algemene ledenvergadering op een termijn van niet langer dan een maand. Indien aan het verzoek tot bijeenroeping binnen vier weken na ontvangst van het formele verzoek door het bestgeen gevolg wordt gegeven, zullen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping kunnen overgaan op de wijze waarop het bestuur de algemene ledenvergaderingen bijeenroept.

 

Artikel 12 Toegang en besluitvorming

1.    Alle leden hebben toegang tot de algemene ledenvergadering.

2.    Ieder lid heeft één stem.

3.    Ieder lid is bevoegd zijn stem te doen uitbrengen door een schriftelijk daartoe gemachtigd ander lid, dat echter in totaal niet meer dan maximaal twee stemmen per lid uitgebracht kan worden.

4.    Stemming over zaken en personen geschiedt mondeling. Bij onduidelijkheden kan dit schriftelijk worden herhaald. Indien er over personen gestemd wordt, kan op verzoek van de betrokkene ook de voorkeur uitgesproken worden de stemming schriftelijk te houden.

5.    Over alle voorstellen betreffende zaken wordt, voor zover de statuten niet anders bepalen, beslist bij meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Bij het staken van de stemmen wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.

6.    Bij stemming over personen is degene gekozen, die de meerderheid van de uitgebrachte stemmen op zich heeft verenigd. Indien niemand die meerderheid heeft verkregen, wordt een tweede stemming gehouden tussen de personen, die het hoogste aantal van de uitgebrachte stemmen hebben verkregen en is hij gekozen, die bij die tweede stemming de meerderheid van de uitgebrachte stemmen op zich heeft verenigd. Indien bij die tweede stemming de stemmen staken, beslist het lot.

7.    Ongeldige stemmen zijn stemmen die blanco of op enigerlei wijze onduidelijk zijn, dan wel iets anders aanduiden dan in stemming is gebracht of andere namen bevatten dan van de personen over wie wordt gestemd.

 

Artikel 13 Besluiten

1.    Het ter algemene ledenvergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter dat door de vergadering een besluit is genomen, is beslissend.

2.    Indien echter onmiddellijk na het uitspreken van dit oordeel de juistheid daarvan door de meerderheid van de algemene ledenvergadering wordt betwist, vindt een nieuwe stemming plaats en vervalt de oorspronkelijke stemming.

 

Artikel 14

1.    De voorzitter of bij diens afwezigheid de vicevoorzitter van het bestuur leidt de algemene ledenvergadering. Ontbreken de voorzitter en de vicevoorzitter, dan treedt één van dedoor het bestuur aangewezen plaatsvervangers als voorzitter op. Wordt ook op deze wijze niet in het voorzitterschap voorzien, dan voorziet de algemene ledenvergadering daarin zelf.

2.    Van de algemene ledenvergadering worden door de secretaris notulen gemaakt die binnen twee weken aan de leden wordt verstrekt.

 

Artikel 15 Statutenwijziging

1.    De statuten kunnen slechts worden gewijzigd door een besluit van de algemene ledenvergadering, waartoe werd opgeroepen met een mededeling dat aldaar wijziging van de statuten zal worden voorgesteld. De termijn voor oproeping tot een zodanige vergadering moet ten minste twee weken voor bijeenroepen bedragen.

2.    Zij, die de oproeping tot de algemene ledenvergadering ter behandeling van een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten ten minste een week vóór de vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgestelde wijziging(en) woordelijk is (zijn) opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot na afloop van de dag, waarop de vergadering wordt gehouden.

3.    Het bepaalde in de leden 1 en 2 van dit artikel is niet van toepassing, indien in de algemene ledenvergadering alle stemgerechtigde leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn en het besluit tot statutenwijziging met algemene stemmen wordt aangenomen.

4.    Een besluit tot statutenwijziging behoeft ten minste twee derde van de uitgebrachte stemmen tijdens een algemene ledenvergadering.

5.    De bestuursleden zijn verplicht een authentiek afschrift van de wijziging en de gewijzigde statuten neer te leggen op de daartoe bekende plaatsen.

 

Artikel 16 Ontbinding en vereffening

1.    Het bepaalde in de leden 1, 2 en 3 van het voorgaande artikel is van overeenkomstige toepassing.

2.    De vereniging wordt ontbonden door een besluit daartoe van de algemene ledenvergadering, genomen met ten minste twee derde van het aantal geldig uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin ten minste twee derde van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is.

3.    Bij de oproeping tot de in de leden 1 en 2 van dit artikel bedoelde vergaderingen moet worden medegedeeld dat ter vergadering zal worden voorgesteld de vereniging te ontbinden.

Deze oproeping moet ten minste vier weken voor de vergadering aan alle leden worden medegedeeld.

4.    Bij ontbinding van de vereniging benoemt de algemene ledenvergadering minstens twee vereffenaars, die gehouden zijn over hun beleid in de drie maanden dat de liquidatie voortduurt, verantwoording af te leggen.

5.    Een eventueel batig saldo zal worden aangewend voor door de algemene ledenvergadering te bepalen zodanige doeleinden als het meest met het doel der vereniging overeenstemmen.

6.    Na de ontbinding blijft de vereniging voortbestaan voor zover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is.

Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten en reglementen voor zover mogelijk van kracht. In stukken en aankondigingen die van de vereniging uitgaan, moeten aan haar naam worden toegevoegd de woorden ‘in liquidatie’.

          

Artikel 17 Huishoudelijk reglement

1.    De algemene ledenvergadering kan bij huishoudelijk reglement nadere regels geven omtrent het lidmaatschap, de introductie, het bedrag van de contributies en entreegelden, de werkzaamheden van het bestuur, de vergaderingen, de wijze van uitoefening van het stemrecht, het beheer en gebruik van de accommodatie van de vereniging en alle verdere onderwerpen, waarvan de regeling haar gewenst voorkomt.

2.    Wijziging van het huishoudelijk reglement kan geschieden bij besluit van de algemene ledenvergadering genomen met een meerderheid van ten minste twee derde van de geldig uitgebrachte stemmen.