Huisregelement

 1. Artikel 1: Leden

  1. Aspirant nieuwe leden kunnen via de website van LA zich via het formulier zich aanmelden als lid.

  2. Het lidmaatschap wordt definitief als het aspirant lid zijn contributie heeft voldaan en deze contributie in bezit is van Linux Amsterdam.

  3. Het lidmaatschap bedraagt per lidmaatschapsjaar € 30,- (€ 2,50 p/m). Het lidmaatschapsjaar loopt gelijk met een verenigingsjaar (van 1 september tot en met 31 augustus). Indien een aspirant lid na 1 maart van het lopende verenigingsjaar lid wordt, dan kan het bestuur het lid een korting geven op dit bedrag.

  4. Als een aspirant lid aan alle eisen heeft voldaan, dan krijgt het lid een email forward adres onder het domein @linuxamsterdam.nl.

  5. 1 maand voor het verstrijken van het verenigingsjaar ontvangen de leden een email met daarin de contributie gegevens voor het nieuwe (komende) verenigingsjaar. De contributie dient te worden voldaan voor 30 september.

  6. Indien een lid niet binnen de gestelde termijn voldoet aan de betalingsverplichting, dan vervalt het lidmaatschap en ook de daarbij behorende rechten. Daarmee vervallen dan ook de aanspraken van het lid op het email forward adres en wordt dit adres per direct beschikbaar gesteld aan de overige leden.

 

 1. Artikel 2: Bestuur

  1. Als een individueel lid wil toetreden tot het bestuur, dan kan dit lid zich gedurende het verenigingsjaar zich aanmelden bij het bestuur. Het bestuur zal zich beraden of het het lid zal voordragen als bestuurslid voor het komende bestuursjaar.

  2. Als zich een compleet nieuw bestuur zich meldt (bestaande uit minimaal 3 leden, voorzitter, penningmeester en secretaris), dan kan dit bestuur zich tijdens de ALV zich verkiesbaar stellen.

  3. Het bestuur is vrij om gedurende het bestuursjaar van bestuursleden te wisselen, nieuwe bestuursleden aan te trekken of bestuursleden van hun taak te ontheffen, indien dit van toepassing is. Hierbij geldt dat deze beslissingen worden genomen na stemming van het bestuur.

  4. De bestuursleden moeten met hun naam en functie bekend zijn op de website.

  5. Het bestuur is vrij om een DB (Dagelijks Bestuur) aan te stellen dat beslissingen neemt waar actie op de korte termijn vereist wordt.

 

 1. Artikel 3: Werkgroepen en Commissies

  1. Het bestuur kan kiezen om Werkgroepen en Commissies in het leven te roepen. De samenstelling van werkgroepen en commissies vallen onder de verantwoordelijkheid van het bestuur.

  2. Werkgroepen hebben doelen voor de korte termijn en worden ontbonden op het moment dat de werkgroep zijn taak volbracht heeft. Het is de bedoeling dat de werkgroep zijn taak volbracht heeft voor het einde van het bestuursjaar.

  3. Commissies hebben doelen voor de lange termijn.

  4. Het bestuur kan er voor kiezen om een commissie te ontbinden mocht er geen bestaansrecht meer zijn, er te weinig activiteiten zijn of dat de taken van de commissie onder kunnen worden gebracht in een andere commissie of werkgroep.

  5. Een werkgroep of commissie kan uit 1 of meerdere personen bestaan.

  6. De looptijd van de deelnemers van werkgroepen en commissies lopen gelijk met die van een bestuursjaar. Dit betekent dat deelnemers van werkgroepen en commissies zich elk jaar opnieuw moeten aanmelden voor deelname.

  7. De doelstelling en/of activiteiten van een commissie kunnen wel voorbij het einde van een bestuursjaar lopen. Indien dit het geval is, dan dient de commissie ervoor zorg te dragen dat de lopende activiteiten overdraagbaar zijn naar het volgende bestuursjaar.

  8. Alle Werkgroepen en Commissies moeten bekend zijn bij alle leden (via de website).

 

 1. Artikel 4: Vacatures

  1. Mocht er een vacature ontstaan in het Bestuur, in een Werkgroep of in een Commissie, dan meldt het bestuur dat op de website. Geïnteresseerde leden kunnen zich hiervoor melden bij het bestuur.

 

 1. Artikel 5: Verantwoordelijkheid

  1. Linux Amsterdam is een vereniging met beperkte bevoegdheid en daarbij is het bestuur van Linux Amsterdam financieel hoofdelijk aansprakelijk. Hierbij wordt geacht dat alle leden zich houden aan de richtlijnen die het bestuur opdraagt mits deze niet in tegenspraak zijn met de statuten en/of huisreglement of anderzijds niet functioneel zijn.

 

 1. Artikel 6: Omgangsvormen

  1. Wij zijn een vereniging waar een aantal leden zich in hun vrije tijd onbezoldigd inspannen voor anderen. Kritiek is prima, maar houdt hier rekening mee mocht je die hebben. Deze leden willen ook graag een leuke avond hebben. Wees dus respectvol naar elkaar toe en kies hiervoor een goed moment.

  2. Aangezien de activiteiten die wij doen door vrijwilligers in hun vrij tijd word uitgevoerd, willen wij graag dat iedereen zich bij vereniging gerelateerde activiteiten zich aan de onderstaande afspraken houdt:

   1. Kun je niet komen, maar heb je wel afgesproken? Laat het even weten! Het is voor de persoon die een activiteit heeft voorbereid prettig om te weten welke mensen er worden verwachten en of er gewacht moet worden op de desbetreffende perso(o)n(en).

   2. Voor activiteiten waarbij we met de website van Meetup.com werken is het, als je je hebt opgegeven voor een activiteit, verplicht om te RSVP-en. Daarin kun je vervolgens aangeven of je wel of niet aanwezig zult zijn bij de activiteit. Dit is prettig voor jou, maar ook voor de mensen met wie je de activiteit samen doet.

   3. Als er bij een activiteit calamiteiten ontstaan, is het van belang dat iedereen de instructies volgt van de aanwezige bestuursleden en/of personen die de activiteit organiseren en of faciliteren.

   4. Voor onze activiteiten zijn wij afhankelijk van locaties van derden. Om ervoor te zorgen dat wij in de toekomst van deze faciliteiten gebruik mogen blijven maken, gelden de onderstaande regels:

    1. Na de activiteit ruimen we gezamenlijk de locatie op en zorgen dat we deze representatief achterlaten.

    2. Onthoudt dat wij te gast zijn op deze locatie. Mocht er iets niet bevallen, meldt dit dan bij een bestuurslid en/of de persoon die de activiteit leidt.

    3. Volg de aanwijzingen op van het aanwezige personeel van de locatie.

    4. Wij gaan met respect om met andermans spullen.

    5. Wij zorgen ervoor dat na gebruik van materialen, sanitair, bar en overige zaken van de locatie deze verzorgd worden achter gelaten.